• Home
 • TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

STRATEGIE INWESTYCYJNE

Grupa Energetyczna, którą tworzą wybitni specjaliści i innowacyjni partnerzy technologiczni z rozmaitych sektorów biznesowych, skupia się na promowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu energetyki alternatywnej. Nasze zaangażowanie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb oraz etapu rozwoju każdego projektu, co pozwala nam na elastyczne reagowanie na zmieniające się wymagania i dynamiczne środowisko rynkowe.

Nasza oferta stanowi kompleksowy pakiet usług obejmujący pełny zakres działań od analizy początkowej, przez opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej, aż po realizację kluczowych etapów, które prowadzą do osiągnięcia niezależności energetycznej i znacznej redukcji kosztów energii. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego:

 • Ekspertyzy i Analizy: Na wstępnym etapie przeprowadzamy szczegółowe ekspertyzy mające na celu ocenę potencjału energetycznego, analizę możliwości wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych oraz ocenę śladu węglowego przedsięwzięcia. Dzięki temu nasze działania są zawsze oparte na solidnych danych i precyzyjnej diagnozie.
 • Planowanie i Projektowanie: Opracowujemy zaawansowane projekty techniczne, które są podstawą do budowy efektywnych i zrównoważonych instalacji energetycznych. Nasze rozwiązania projektowe łączą innowacyjność z praktycznymi aspektami realizacji, zapewniając optymalizację kosztów i maksymalizację korzyści dla inwestora.
 • Transformacja Energetyczna: Pomagamy przedsiębiorstwom w przejściu na zrównoważone źródła energii, oferując doradztwo i wsparcie w zakresie wyboru najlepszych technologii, planowania modernizacji istniejących systemów energetycznych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • Realizacja Projektów: Kierujemy procesem budowy instalacji energetycznych od podstaw, zapewniając koordynację prac, nadzór nad jakością wykonania oraz terminowość. Nasi eksperci nadzorują każdy etap realizacji, od przygotowania terenu po uruchomienie i optymalizację działania systemów.
 • Niezależność i Oszczędności: Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie klientom pełnej niezależności energetycznej oraz znaczących oszczędności w zakresie kosztów energii, które mogą osiągnąć od 30% do 50% w stosunku do tradycyjnych źródeł.

Współpracując z nami, zyskują Państwo dostęp do najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej i indywidualnie dopasowanych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz budowania zrównoważonej przyszłości dla Państwa przedsiębiorstwa.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Transformacja energetyczna to kluczowy proces zachodzący w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, mający na celu przejście do zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii. Proces ten jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju i ma na celu stopniowe eliminowanie węgla, uranu oraz innych nieodnawialnych źródeł energii z ekosystemu energetycznego.

Kluczowe elementy transformacji energetycznej :

 1. Odnawialne Źródła Energii (OZE):
  Naszym priorytetem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, wiatrowa, hydroenergetyczna i geotermalna, w globalnym bilansie energetycznym. Wykorzystanie OZE przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc tym samym ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych.
 2. Efektywność Energetyczna:
  Kluczowe znaczenie ma również poprawa efektywności energetycznej w różnych sektorach, w tym w budownictwie, przemyśle i transporcie. Dąży się do minimalizowania strat energetycznych i maksymalizowania wydajności wykorzystywanej energii.
 3. Elektryfikacja:
  Istotnym elementem transformacji jest także elektryfikacja różnych aspektów życia gospodarczego, co może być wspierane przez energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, przyczyniając się do dalszego ograniczenia emisji szkodliwych gazów.
 4. Technologie Magazynowania Energii:
  Rozwijane są nowoczesne metody magazynowania energii, w tym technologie baterii, co umożliwia efektywne gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej i jej wykorzystanie w okresach zwiększonego zapotrzebowania.
 5. Modernizacja Sieci Energetycznych:
  Dostosowywana i rozwijana jest infrastruktura sieci energetycznych, aby umożliwić skuteczny przesył energii odnawialnej z miejsc jej wytwarzania do odbiorców.
 6. Regulacje i Polityka:
  Niezbędne są odpowiednie regulacje prawne i polityczne wspierające transformację, takie jak systemy handlu emisjami, dotacje dla OZE czy normy dotyczące efektywności energetycznej.

Transformacja energetyczna ma na celu osiągnięcie trwałego, niskoemisyjnego i zrównoważonego systemu energetycznego, który przyczynia się do ograniczenia zmian klimatycznych, poprawy jakości powietrza i zwiększenia niezależności energetycznej. Jest to ważny element globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, biomasa (w tym gaz z wysypisk i biogaz), woda, słońce (energia termiczna i fotowoltaiczna), geotermia oraz energia pływów morskich, stanowi alternatywę dla paliw kopalnych, paliwa jądrowego i gazu ziemnego. Tym samym, odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej.

Realizacja pełnego potencjału transformacji energetycznej wymaga podejmowania zintegrowanych działań na wielu płaszczyznach. Takie kompleksowe podejście obejmuje między innymi oszczędność energii oraz podniesienie jej efektywności poprzez lepszą izolację cieplną budynków, wdrażanie systemów kogeneracji oraz rekuperacji ciepła i energii. Ponadto, implementacja inteligentnych systemów pomiarowych pozwala na optymalizację zużycia energii, dostosowując je do momentów, gdy jest ona najtańsza i najłatwiej dostępna.

Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, stopniowe zwiększanie udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym może doprowadzić do sytuacji, w której w ciągu najbliższych 50 lat OZE staną się dominującym, a nawet jedynym źródłem energii na świecie. Taki rozwój wydarzeń miałby ogromny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W Polsce, kierunki transformacji energetycznej koncentrują się na następujących obszarach:

 • Poprawa efektywności energetycznej: Zmniejszenie zużycia energii i maksymalizacja wydajności w wykorzystaniu dostępnych zasobów.
 • Wzrost bezpieczeństwa dostaw: Dywersyfikacja źródeł i tras dostaw energii, aby zwiększyć stabilność i niezależność energetyczną kraju.
 • Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej: Rozwój różnych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej, aby zmniejszyć zależność od jednego typu paliwa.
 • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii: Włączenie większej ilości energii z OZE do krajowego miksie energetycznego.
 • Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii: Stymulacja konkurencji na rynku energetycznym, co może przyczynić się do obniżenia cen i zwiększenia innowacyjności.
 • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: Implementacja technologii przyjaznych środowisku i minimalizacja negatywnego wpływu produkcji oraz konsumpcji energii na otoczenie.

Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę w przekształcaniu polskiego sektora energetycznego w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

ŚLAD WĘGLOWY

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wywołanych w bezpośredni lub pośredni sposób przez produkty, osoby, organizacje lub wydarzenia.

Jego miarą jest t CO₂e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali np. tona metanu odpowiada 25 tonom CO₂.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

Średnio każdy Polak generuje około 8 ton CO₂ rocznie.

Cele obliczania śladu węglowego:

1. Spełnianie wymogów klientów sektora publicznego dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG) jako części zrównoważonych zamówień publicznych.
– Z uwagi na obowiązkowy charakter i wpływ na możliwość uczestnictwa w przetargach publicznych.

2. Zaspokajanie wymagań biznesowych klientów, głównie z Europy Zachodniej i Skandynawii, którzy oczekują informacji o śladzie węglowym nabywanych produktów.
– Ważne dla utrzymania konkurencyjności na rynkach, gdzie świadomość ekologiczna jest szczególnie wysoka.

3. Spełnianie wymogów klientów dotyczących raportowania do Carbon Disclosure Project (CDP) i uzyskanie wysokiej oceny jako warunek dalszej współpracy.
– Dostęp do globalnych rynków często wymaga transparentności i dobrych wyników w obszarze zrównoważonego rozwoju.

4. Przygotowanie się do rosnących oczekiwań inwestorów, instytucji finansowych i nowych regulacji prawnych.
– Konieczność dostosowania do trendów rynkowych i unikania ryzyka regulacyjnego.

5. Integracja zarządzania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w strategie firm jako wyraz odpowiedzialności środowiskowej.
– Budowanie marki odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów i partnerów biznesowych.

6. Dążenie klientów do minimalizacji śladu węglowego poprzez optymalizację wykorzystania surowców, zmianę opakowań, wybór efektywniejszych sposobów transportu, ograniczenie zużycia surowców i zmniejszenie ilości odpadów.
– Odpowiedź na konkretne potrzeby klientów zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

7. Realizacja działań umożliwiających pozytywny audyt potencjalnych klientów.
– Ważne dla budowania nowych i utrzymania istniejących relacji biznesowych.

8. Inicjatywy prośrodowiskowe w przedsiębiorstwach mające na celu zwiększenie ich wartości rynkowej przy sprzedaży.
– Strategia długoterminowa zwiększająca atrakcyjność firmy na rynku.

9. Opracowanie systemów zbierania danych z krajowych i zagranicznych oddziałów w celu obliczenia śladu węglowego oraz oferowania produktów i usług neutralnych dla klimatu (poprzez kompensację nieuniknionej emisji GHG).
– Fundamentalne dla zapewnienia spójności i wiarygodności danych na temat śladu węglowego.

10. Przeprowadzanie audytów due diligence w procesie zakupu przedsiębiorstw.
– Istotne dla oceny wartości i ryzyka związanego z potencjalnymi inwestycjami.

11. Określanie ilości pochłoniętej lub unikniętej emisji GHG w celu jej sprzedaży jako kompensaty węglowej (carbon offset).
– Możliwość generowania dodatkowych przychodów oraz poprawy wizerunku firmy.

12. Obliczanie śladu węglowego dostawców mleka oraz opracowywanie strategii redukcji emisji o 20% do roku 2030 w porównaniu do roku 2017.
– Specyficzny dla danej branży cel, który może być mniej istotny z ogólnego biznesowego punktu widzenia, lecz kluczowy dla sektora rolniczego i żywnościowego w kontekście dążenia do zrównoważonej produkcji i redukcji śladu węglowego.

Ślad węglowy, często określany także jako ślad ekologiczny lub ślad gazów cieplarnianych, jest wskaźnikiem ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez ludzkie działania lub w wyniku produkcji i konsumpcji produktów, usług, działalności firm, realizacji projektów lub innych przedsięwzięć. Służy do oceny wpływu na zmiany klimatu i środowisko naturalne, ponieważ gaz cieplarniany, tak jak dwutlenek węgla (CO₂), jest kluczowym czynnikiem powodującym efekt cieplarniany, który z kolei przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Obliczanie śladu węglowego może odbywać się na różne sposoby, jednak zazwyczaj koncentruje się na mierzeniu emisji gazów cieplarnianych, wyrażonych w ekwiwalentach dwutlenku węgla (CO₂e). Oznacza to, że uwzględniane są również inne gazy cieplarniane, takie jak metan (CH₄) i podtlenek azotu (N₂O), które są przeliczane na równoważniki CO₂ w celu ujednolicenia miary ich wpływu na efekt cieplarniany.

Przykłady śladów węglowych obejmują:

 • Ślad węglowy produktu: Dotyczy emisji gazów cieplarnianych powstających na wszystkich etapach życia produktu, od produkcji poprzez transport, aż po użytkowanie i ewentualną utylizację. Przykłady to samochody, odzież, artykuły spożywcze czy urządzenia elektroniczne.
 • Ślad węglowy firmy: Odnosi się do sumy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, włączając w to operacje biurowe, procesy produkcyjne, transport oraz inne działania biznesowe.
 • Ślad węglowy projektu lub wydarzenia: Skupia się na emisjach związanych z konkretnym projektem lub wydarzeniem, na przykład budową nowego obiektu, organizacją koncertu lub festiwalu. Analiza taka uwzględnia wszystkie aspekty danego przedsięwzięcia, które mogą generować emisje gazów cieplarnianych.
 • Ślad węglowy osobisty: Jest to miara emisji gazów cieplarnianych, które są wynikiem codziennych działań jednostki, takich jak sposób podróżowania, dieta, czy zużycie energii w gospodarstwie domowym.
 • Ślad węglowy miasta lub regionu: Dotyczy sumy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez całą populację, infrastrukturę i działania prowadzone w danym obszarze geograficznym. Obejmuje transport, energetykę, gospodarkę odpadami, budownictwo oraz inne lokalne działania.
 • Ślad węglowy kraju: Mierzy całkowite roczne emisje gazów cieplarnianych na poziomie narodowym, uwzględniając wszystkie sektory gospodarki, takie jak przemysł, transport, rolnictwo, energetyka, i inne.
 • Ślad węglowy branży: Analizuje emisje związane z konkretnym sektorem przemysłu lub działalności gospodarczej, np. przemysł lotniczy, rolnictwo, przemysł wydobywczy. Pozwala to na zrozumienie, jakie branże mają największy wpływ na emisje gazów cieplarnianych.
 • Ślad węglowy łańcucha dostaw: Odnosi się do emisji powstających w całym łańcuchu dostaw produktu lub usługi, od surowców po finalnego konsumenta, uwzględniając produkcję, transport, magazynowanie, dystrybucję i sprzedaż.
 • Ślad węglowy usługi cyfrowej: Mierzy emisje gazów cieplarnianych związane z użytkowaniem usług cyfrowych, takich jak streaming wideo, korzystanie z chmury obliczeniowej czy prowadzenie witryny internetowej. Rozważa energię potrzebną do obsługi centrów danych, przesyłu danych i urządzeń końcowych użytkowników.

Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Pomaga identyfikować obszary, w których można podejmować działania w celu redukcji emisji, co przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych i zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Obliczanie śladu węglowego jest ważnym narzędziem służącym do pomiaru i monitorowania emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla (CO2), związanymi z działalnością człowieka. Główne cele obliczania śladu węglowego to:

 • Monitorowanie emisji: Ślad węglowy pozwala na śledzenie emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł i sektorów gospodarki. Jest to istotne narzędzie w procesie oceny, jakie ilości gazów cieplarnianych są emitowane do atmosfery.
 • Zarządzanie emisjami: Pozwala na identyfikację głównych źródeł emisji oraz rozpoznanie, które działania lub procesy przyczyniają się do największych emisji. To z kolei umożliwia podejmowanie działań w celu redukcji emisji w tych obszarach.
 • Odpowiedzialność i rozliczalność: Obliczanie śladu węglowego pomaga firmom, organizacjom i konsumentom zrozumieć, ile emisji jest związanych z danym produktem, usługą lub działalnością. Dzięki temu można lepiej określić odpowiedzialność za te emisje i działać w kierunku ich ograniczenia.
 • Cele klimatyczne: Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach międzynarodowych porozumień klimatycznych, takich jak Porozumienie paryskie. Pomaga krajom i sektorom gospodarki monitorować postępy w kierunku redukcji emisji i osiągania ustalonych celów klimatycznych.
 • Marketing i konkurencyjność: Firmy mogą wykorzystać swoje niskie emisje węglowe jako argument sprzedażowy i sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Produkty i usługi o mniejszym śladzie węglowym mogą być bardziej atrakcyjne dla świadomych ekologicznie konsumentów.
 • Edukacja i świadomość: Obliczanie śladu węglowego przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat wpływu naszych działań na środowisko. Pomaga konsumentom, firmom i instytucjom lepiej zrozumieć, jakie działania przyczyniają się do zmian klimatycznych i jakie kroki można podjąć, aby je ograniczyć.

Obliczanie śladu węglowego może być stosowane na różnych poziomach, od indywidualnych produktów i usług po całe sektory gospodarki, a także na poziomie miast, regionów i krajów. Wspiera cele zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatycznymi i dążenia do bardziej ekologicznej i efektywnej gospodarki.

Nasza Oferta:

 • Kompleksowa Analiza Śladu Węglowego:
  Przeprowadzamy szczegółowe audyty i analizy, aby określić wielkość śladu węglowego Twojej działalności. Skupiamy się nie tylko na bezpośrednich emisjach, ale także bierzemy pod uwagę cały łańcuch wartości – od zakupów, przez procesy produkcyjne, aż po dystrybucję i użytkowanie produktów końcowych.
 • Indywidualne Strategie Redukcji Emisji:
  Na podstawie wyników analizy, opracujemy spersonalizowany plan redukcji emisji, który będzie dostosowany do specyfiki Twojej działalności. Nasze strategie są realistyczne, oparte na najnowszych badaniach i technologiach oraz ukierunkowane na osiągnięcie długoterminowych korzyści dla środowiska i Twojego biznesu.
 • Certyfikacja i Raportowanie:
  Pomagamy w przygotowaniu kompleksowych raportów środowiskowych i certyfikacji, które są coraz częściej wymagane przez klientów, inwestorów i regulacje prawne. Z nami możesz łatwo udowodnić swoje zaangażowanie w działania na rzecz klimatu.
 • Wsparcie w Komunikacji:
  Doradzimy, jak skutecznie komunikować Twoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, budując pozytywny wizerunek marki i wzmacniając zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Nasze podejście jest holistyczne i oparte na solidnych danych. Współpracujemy z renomowanymi instytucjami i ekspertami w dziedzinie ekologii, co gwarantuje najwyższą jakość naszych usług. Rozumiemy również, że każdy biznes jest inny, dlatego oferujemy indywidualne rozwiązania, które są skrojone na miarę Twoich potrzeb.

Zapraszam Cię do współpracy z nami. Razem możemy dokonać zmiany na lepsze, zmniejszając ślad węglowy i przyczyniając się do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie stać się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.